Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleiding

Deze algemene verkoopsvoorwaarden vertegenwoordigen het geheel van clausules die van toepassing zijn op het aanbod door Lederwaren Persoons Com.V., met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Lessensestraat 22-24, ondernemingsnummer 0437.070.023, hierna genoemd ‘Lederwaren Persoons Com.V.’, ter attentie van elke potentiële koper van producten via de website persoons.be, hierna genoemd ‘de klant’. Alle correspondentie met Lederwaren Persoons Com.V. gebeurt op voormeld adres of via het e-mailadres info@persoons.be. Het feit een bestelling te plaatsen impliceert de volledige aanvaarding van de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke tegenstrijdige bepaling voorgesteld door de klant is niet tegenstelbaar aan Lederwaren Persoons Com.V.. Lederwaren Persoons Com.V. kan contractueel niet gebonden zijn door enig ander document dan deze algemene verkoopsvoorwaarden, zoals een prospectus of een catalogus, die enkel een indicatieve waarde hebben. Lederwaren Persoons Com.V. kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment wijzigen. Elke klant kan op elk ogenblik kennisnemen van de algemene verkoopsvoorwaarden op de website persoons.be (hierna ‘de website’). Gezien deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, zijn de van toepassing zijnde voorwaarden deze die op de website staan op de datum van de bestelling. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van Lederwaren Persoons Com.V.. Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de modaliteiten van de koopovereenkomst tussen Lederwaren Persoons Com.V. en de klant, van de bestelling tot diensten, via de betaling en de levering. Zij regelen alle stappen noodzakelijk voor een bestelling en verzekeren de opvolging ervan tussen de contracterende partijen.

Artikel 2: Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

De klant erkent op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden opgenomen in dit document en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 3: Producten

De karakteristieken van de door de klant bestelde producten zijn terug te vinden op de pagina’s van de website. Alle voorgestelde producten zijn conform aan de Belgische wetgeving en aan de in België toepasselijke normen. De foto’s van de producten maken geen deel uit van het contract en worden enkel als illustratie meegedeeld. Verschillen tussen de foto en het geleverd product kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Lederwaren Persoons Com.V., onverminderd het herroepingsrecht waarvan sprake in artikel 12. Het aanbod van producten en de prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website en binnen de voorradig zijnde stock.

Artikel 4: Prijs

De prijzen zijn aangeduid in Euro, inclusief btw en eventueel andere taksen. Ze houden rekening met de btw op de datum van de bestelling. In de aangekondigde prijzen zijn de eventuele verzendingskosten niet begrepen. Lederwaren Persoons Com.V. behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de toepasselijke prijs op het ogenblik van de bestelling.

Artikel 5: Bestelling

De bestellingen worden uitgevoerd op de website en kunnen slechts worden genoteerd, indien de klant duidelijk geïdentificeerd is door opgave van zijn e-mailadres (of de specifieke login voor deze website) en zijn wachtwoord, die strikt persoonlijk zijn. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn op de website terug te vinden en worden ten laatste op het ogenblik van de bestelling bevestigd door de klant. Zonder de aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan geen bestelling worden geplaatst. Lederwaren Persoons Com.V. behoudt zich het recht voor elke bestelling van klant met wie een geschil zou bestaan te weigeren of te annuleren. Elke bestelling geldt als aanvaarding van de prijs, van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de beschrijving van de te koop aangeboden producten.

Artikel 6: Totstandkoming van de overeenkomst

Elke bestelling wordt door Lederwaren Persoons Com.V. bevestigd door een e-mail aan de klant. Het plaatsen van een bestelling via de website door gebruik te maken van een persoonlijke account samen met de bevestiging van de bestelling door Lederwaren Persoons Com.V. via e-mail vormen de totstandkoming van het contract langs elektronische weg, geldig overeenkomstig artikel 16 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

Artikel 7: Beschikbaarheid

Het aanbod van producten blijft geldig zolang de voorraad strekt. In geval de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door het niet voorradig zijn van een besteld product, wordt de klant daarvan bij elektronische post geïnformeerd. De bestelling wordt geannuleerd en de betaling wordt aan de klant terugbetaald naar keuze van Lederwaren Persoons Com.V. op de bankrekening van de klant.

Artikel 8: Betaling en veiligheid

De regeling van de aankopen gebeurt online via bankkaarten. Alle betalingen zijn beveiligd. Het beveiligingssysteem voor de transacties wordt door de onderneming Multisafepay beheerd. De persoonlijke informatie, evenals de bankkaartnummers zijn nooit zichtbaar tussen de surfer en de server, de gegevens zijn getekend, gecodeerd en overgebracht door het SSL-protocol (SSL-certificaat) en dit stroomopwaarts van de telebetaling. Het akkoord van het centraal netwerk voor bankkaarten zorgt voor de aanvaarding van de bestelling. De rekening van de klant wordt gedebiteerd met het bedrag van de factuur, dat overeenstemt met de verzonden producten en de eventuele vervoerskosten, na het akkoord van het centraal netwerk van bankkaarten. In geval van het frauduleus gebruik van een bankkaart of van twijfels over de regelmatigheid, behoudt Lederwaren Persoons Com.V.de mogelijkheid de verzending van de bestelling te schorsen en te vragen enkel een betaling via bankoverschrijving uit te voeren.

Artikel 9: Levering

De op de site gekochte producten worden geleverd op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Ter informatie: de gemiddelde leveringstermijn bedraagt twee werkdagen. De overschrijding van de gemiddelde leveringstermijn kan geen annulering van de bestelling, prijskorting of schadevergoeding tot gevolg hebben, zolang de bestelling binnen 30 dagen volgend op de bevestiging van de bestelling aan de klant is geleverd. Indien de goederen niet zijn geleverd 30 dagen na de bestelling heeft de klant het recht de overeeenkomst te annuleren door een eenvoudige kennisgeving aan Lederwaren Persoons Com.V. Bij ontvangst van het pakket dient de klant onmiddellijk de uitwendige staat ervan te controleren. Indien het pakket sporen van beschadiging of opening vertoont, mag de klant het pakket uitsluitend openen in aanwezigheid van een bevoegd agent van het vervoersbedrijf, teneinde tegensprekelijk vast te stellen of de goederen beschadigd zijn. De klant kan in geval van beschadiging van de verpakking het pakket ook weigeren zodat het naar Lederwaren Persoons Com.V. wordt teruggestuurd. De klant mag in geen geval het pakket aanvaarden en tegelijk voorbehoud formuleren voor eventuele beschadigingen, zonder ontegensprekelijke vaststelling van deze beschadiging.

Artikel 10 : Verzendingskosten

Met uitzondering van een tegengestelde vermelding op de website zijn de verzendingskosten gratis voor elke bestelling van meer dan 50 euro, alle taksen inbegrepen, indien leverbaar in België. Lederwaren Persoons Com.V. behoudt zich het recht deze bedragen op elk ogenblik te wijzigen. Onder dit bedrag wordt een deelname in de verzendingskosten als supplement gefactureerd. De verzending gebeurt via BPost.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven de eigendom van Lederwaren Persoons Com.V. tot aan de volledige betaling van de prijs. Het risico van de levering van het product gaat bij het afsluiten van het contract over op de klant.

Artikel 12: Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de klant, indien hij ‘consument’ is in de zin van de wet, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De klant die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit schriftelijk te doen, via post of e-mail aan Lederwaren Persoons Com.V., te verzenden voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen. De klant die gebruik maakt van het herroepingsrecht dient binnen de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, het product terug te zenden. Het product moet worden teruggezonden in zijn oorspronkelijke en volledige staat. Dit wil zeggen met alle toebehoren en alle labels er nog aanhangend. Het product moet ook stevig verpakt zijn en per koerier of verzekerde zending van Bpost naar ons worden terug gestuurd, dit op kosten van de klant. Voor alle terugzendingen onder dit herroepingsrecht dient de klant Lederwaren Persoons Com.V. een trackingnummer van de terugzending te bezorgen via e-mail. Onvolledige, vernielde, beschadigde of vervuilde producten worden niet aanvaard. Met uitzondering van de gevallen vermeld in artikel 14 komen de retourkosten voor rekening van de klant. Er zal geen enkele terugzending onder rembours worden aanvaard, ongeacht de reden daarvoor. Met uitzondering van de retourkosten betaalt Lederwaren Persoons Com.V. alle door de klant betaalde sommen terug binnen een maximumtermijn van 30 dagen na de ontvangst.

Artikel 13: Omruiling

Het product kan in onze winkel worden omgeruild binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de ontvangst ervan. Het moet zich in zijn oorspronkelijke en volledige staat (verpakking, toebehoren, labels …) bevinden en vergezeld gaan van een kopie van de factuur en van de naar behoren ingevulde retourbon. Onvolledige, gedragen, vernielde, beschadigde of vervuilde producten worden niet omgeruild.

Artikel 14: Retour – Terugbetaling

Indien het product niet overeenstemt met de bestelling (er is een ander product geleverd qua kleur of model) of een fabricatiefout vertoont moet de klant binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de ontvangst ervan aan Lederwaren Persoons Com.V. schriftelijk het probleem signaleren en, in geval van fabricatiefout, foto’s van het gebrek toevoegen. Indien Lederwaren Persoons Com.V. vaststelt dat er een gebrek aan conformiteit is tussen de bestelling en de levering of dat het product een fabricatiefout vertoont zal Lederwaren Persoons Com.V. de klant een retourbon overmaken, met dewelke de klant het product aan Lederwaren Persoons Com.V. kan terugzenden op kosten van Lederwaren Persoons Com.V. Lederwaren Persoons Com.V. betaalt alle door de klant betaalde sommen terug binnen een maximumtermijn van 30 dagen na de datum waarop Lederwaren Persoons Com.V. het geretourneerde product heeft ontvangen. Indien de klant een product terugzendt omdat het niet beantwoordt aan zijn bestelling en hij het product wenst te ontvangen dat overeenstemt met zijn oorspronkelijke bestelling, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen.

Artikel 15: Garantie en aansprakelijkheid

Alle door Lederwaren Persoons Com.V. aan consumenten geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. Onderstaande bedingen gelden ook voor consumenten voor zover ze niet in strijd zijn met de dwingende bepalingen van de wet, in welk geval enkel de met de wet strijdige bepalingen vervallen. Sommige producten zijn door de producent (zie de fiche van het product) gewaarborgd tegen fabricatiefouten, maar niet tegen normale sleet ten gevolge van een normaal gebruik, noch tegen een verkeerd gebruik van het product. De aansprakelijkheid van Lederwaren Persoons Com.V. voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling. Lederwaren Persoons Com.V. is tegenover de klant of een derde niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, bedrijfsschade, winstderving of omzetverlies die zich op eender welke manier voordoet als gevolg van een gebrek in een product of een laattijdige levering van een product. Lederwaren Persoons Com.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, buiten België. Lederwaren Persoons Com.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de diensten, indringing van buitenaf (hacking), of aanwezigheid van virussen.

Artikel 16: Nominatieve informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is noodzakelijk om de bestellingen te verwerken, de producten te leveren en voor de facturatie. Deze informatie wordt, onder voorbehoud van wat hierna wordt uiteengezet, vertrouwelijk behandeld. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant is de Lederwaren Persoons Com.V.. De verwerking van deze gegevens gebeurt met het oog op de afhandeling van de bestellingen, de facturatie, de boekhouding, het opmaken van statistieken, het beheer van de klantenrelaties en de commerciële informatieverstrekking door Lederwaren Persoons Com.V.. De klant heeft te allen tijde het recht om de op hem betrekking hebbende gegevens in te zien of te wijzigen. Hiervoor dient hij schriftelijk contact op te nemen met Lederwaren Persoons Com.V. Lessensestraat 22 9500 Geraardsbergen of via e-mail naar info@persoons.be, samen met een kopie recto verso van de identiteitskaart.

Artikel 17: Intellectuele rechten

Alle op de website weergegeven teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen zijn beschermd krachtens het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het afbeeldingsrecht. Zij zijn de volle en algehele eigendom van Lederwaren Persoons Com.V. Enkel het privégebruik van de website is toegestaan. Elk ander gebruik kan worden beschouwd als namaak en worden bestraft, onverminderd de andere rechten van Lederwaren Persoons Com.V. Elke volledige of gedeeltelijke herdruk van de catalogus van de site is strikt verboden.

Artikel 18: Toepasselijk recht - Geschillen

De overeenkomst tussen de klant en Lederwaren Persoons Com.V. wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

Artikel 19: Wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden – Klachten – Klantenservice

Lederwaren Persoons Com.V. behoudt zich het recht voor de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Voor de klantenservice en elke klacht kan de klant zich wenden tot: Lederwaren Persoons Com.V. Lessensestraat 22 9500 Geraardsbergen info@persoons.be 054/412115

Veelgestelde vragen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief